Η Δικηγορική Εταιρία Μπότση Ελπινίκη – Δερδέκη Ελένη παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου.

Οι δικηγόροι μας προσφέρουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς τους, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης

Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες κάθε τύπου – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό ατύχημα – Απόλυση – Διεκδίκηση εργατικών απαιτήσεων με εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών – Σύναψη συμβάσεων εργασίας

Ακίνητα

Μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων και τίτλων κτήσεως κυριότητα – Μεταβιβάσεις διατηρητέων – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών

Τροχαία ατυχήματα

Διακανονισμός χρεών

Εξώδικα

Πληρεξούσια

Προστασία καταναλωτή