Χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής

Χορήγηση Ελληνικής ιθαγένειας

Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης αλλοδαπών

Διαδικασία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά αποφάσεων απορρίψεως χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής

Κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών